دیدمش
هی،هی.دست بزنید
شاد باشید
دیدمش

ولی خبرم فقط همین نیست
دوباره چادر سرش کرده بود
خدا شکر
میدونستم دعا هام جواب میده
پس چرا ساکت نشستی دست بزن
دستدست