سلاممممممممممممممممممممممممممممممممم.

خستههههههههههههههههههههههههههه نباشییییییییییییییییییییییییییدددددددددددددددددددددددد.

ازتون یه خواهش دارم.دلم خیلی برای اون دختری

 که تو مطلب اولی گفتم تنگ شده.برام دعا کنید

 که ببینمش.